Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Cele

Celami działania Stowarzyszenia sa:Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz upowszechnianie idei pomocy osobom pokrzywdzonym, ubogim, bezrobotnym, bezdomnym, niepełnosprawnym oraz wszystkim tym, którzy pragną odzyskać nadzieję i godnie żyć;

Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

Wszechstronne działania na rzecz organizacji społecznych i pozarządowych;

Wspieranie społecznej aktywności obywateli;

Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych, prowadzenie działalności charytatywnej;

Wyrównywanie szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia;

Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności poprzez wsparcie samozatrudnienia oraz spółdzielczości socjalnej;

Promocja ekonomii społecznej;

Popieranie wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

Ochrona i promocja zdrowia;

Organizowanie grupowych i indywidualnych form pomocy, terapii i edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Organizowanie i wspieranie rozwoju sportu, turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

Promowanie i organizowanie wolontariatu;

Promowanie i wspieranie rozwoju edukacji;

Prowadzenie pracy socjalnej;

Wzajemna pomoc i integracja członków stowarzyszenia

Utworzenie, prowadzenie i wspieranie Klubu Integracji Społecznej

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour