Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Konferencja podsumowująca realizację projektu pt.: Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2017”

W dniu Św. Mikołaja w Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu pt.: "Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2017”.

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Stella" w okresie kwiecień - grudzień br. w Gminie Wierzbica.

Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, klientów pomocy społecznej poprzez wzmocnienie i wykorzystanie roli Klubu Integracji Społecznej, działającego w strukturze Stowarzyszenia w uaktywnieniu lokalnej społeczności Gminy Wierzbica.

Konferencję od powitania przybyłych gości rozpoczęli Wiceprezes Stowarzyszenia "Stella" Katarzyna Sokołowska i Wójt Gminy Wierzbica Andrzej Chrząstowski. 

Część oficjalna zgodnie z zaplanowaną agendą dotyczyła zagadnień związanych z realizowanym projektem, działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy, aktywizacji zawodowej w gminie. 

Część oficjalną rozpoczęła Katarzyna Sokołowska - Wiceprezes Stowarzyszenia "Stella", która opowiedziała o zatrudnieniu socjalnym jako przykładzie wielowymiarowego wsparcia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W swojej prezentacji przedstawiła główne założenia i działania projektowe, cele powołania i pracę Zespołu Synergii  Lokalnej, cele, etapy i wyniki prowadzonego na terenie gminy badania „Diagnoza partnerstwa na rzecz usług reintegracji społeczno - zawodowej oraz potrzeb mieszkańców gminy Wierzbica dla dalszego jego rozwoju”.

Kolejna część dotyczyła działań Ośrodka Pomocy Społecznej jako koordynatora wdrażania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wierzbica. Działania OPS, statystyki przedstawiła Beata Sienkiewicz - Kierownik OPS. W swojej prezentacji podkreśliła także efekty współpracy ze Stowarzyszeniem "Stella" w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, która jest możliwa i realizowana dzięki działalności Klubu Integracji Społecznej. 

O rezultatach aktywizacji zawodowej opowiedziały przedstawicielki podmiotów - organizatorów staży i praktyk - Bożena Buch - Prezes Spółdzielni Socjalnej "Miranna" oraz Bożena Skubij - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wierzbicy. 

Kolejnym punktem było wręczenie zaświadczeń ukończenia zajęć w Klubie Integracji Społecznej uczestnikom projektu. Wręczenia dokonał Wójt Gminy Wierzbica - Andrzej Chrząstkowski wraz z Prezes Stowarzyszenia "Stella" Katarzyną Barczyk. 

Szczególnymi nagrodami wyróżniono także uczestniczki najbardziej zaangażowane w część badawczą projektu.

Część oficjalną zakończono podpisaniem Paktu Partnerskiego na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gminie Wierzbica. Do Paktu przystąpiło 14 podmiotów:

- Urząd Gminy Wierzbica 

- Rada Gminy Wierzbica 

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy

- Gminne Przedszkole w Wierzbicy

- Szkoła Podstawowa w Wierzbicy

- Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy

- Wiejski Dom Kultury w Pniównie

- Wiejski Dom Kultury w Wierzbicy

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbicy

- Spółdzielnia Socjalna „MIRANNA”

- Gminne Koło Emerytów i Rencistów

- Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

- Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella”.

W trakcie uroczystości nie zabrakło również niespodzianek. Swoją obecnością zaszczycił organizatorów i uczestników Święty Mikołaj, który obdarował wszystkich prezentami. Ponadto wszyscy mogli podziwiać lub zakupić świąteczne stroiki, choinki, bożonarodzeniowe ozdoby przygotowane przez Wiejski Domu Kultury, Koło Gospodyń Wiejskich w Busównie, Stowarzyszenie Integracji SALIX.  Uczestnicy skorzystali także z pysznego poczęstunku.

Konferencję zakończyła piękna część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Wierzbicy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie a współorganizatorom za umożliwienie                       i pomoc  w realizacji przedsięwzięcia. 

 

Zapraszamy także do obejrzenia fotorelacji z uroczystości.

Katarzyna Barczyk

Wierzbica grupa gospodarcza

View the embedded image gallery online at:
http://www.swasstella.pl/getting-started#sigFreeIddf43beacdb

Działania szkoleniowe i aktywizacyjne w KIS

W ramach projektu zrealizowano szereg szkoleń i warsztatów dla beneficjentów służących podniesieniu ich wiedzy oraz pobudzeniu do aktywności zawodowej, w tym między innymi:

- nabycie umiejętności rozwiązywania problemów socjalnych, rodzinnych, mieszkaniowych, uzależnień i korzystania z właściwych instytucji i zakładów leczniczych przez 12 uczestników poprzez  uczestnictwo w zajęciach z poradnictwa prawnego w KIS 

- podniesienie świadomości z zakresu dostępu do różnych form pracy socjalnej, świadczeń pomocy społecznej, wsparcia członków rodziny i możliwości poruszania się po rynku pracy u 12 uczestników poprzez uczestnictwo w zajęciach z poradnictwa socjalnego, pedagogicznego i doradztwa zawodowego w KIS 

- podniesienie wiedzy na temat umiejętności odkrywania indywidualnych cech i wykorzystywania w życiu do zaspokajania własnych potrzeb oraz nabycie świadomości na temat wzajemnej pomocy i wspierania się u 12 uczestników poprzez  uczestnictwo w zajęciach w ramach samopomocowej grupy wsparcia w KIS 

- nabycie umiejętności z zakresu prawidłowych zachowań prospołecznych, kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej  u 12 uczestników poprzez  uczestnictwo w warsztatach psychoedukacyjnych w KIS 

- nabycie umiejętności z zakresu podstawowych zasad obsługi komputera i internetu przez 12 uczestników poprzez  uczestnictwo w zajęciach Komputerowe ABC

- nabycie wiedzy na temat możliwości i form spędzania czasu wolnego w środowisku rodziny i otoczenia społecznego przez 12 uczestników poprzez  uczestnictwo w zajęciach integracyjnych promujących alternatywne formy spędzania czasu wolnego w KIS w 

- nabycie umiejętności z zakresu racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego, aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania CV, listu motywacyjnego, pism urzędowych, podań, poznanie podstaw prawa pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, administracyjnej, umiejętności autoprezentacji, korzystania z komputera i Internetu u 12 uczestników poprzez uczestnictwo w warsztatach edukacji społecznej i zawodowej w KIS 

- nabycie, podniesienie lub odświeżenia kwalifikacji zawodowych u 12 uczestników poprzez uczestnictwo w kursach podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe w KIS w okresie 

Wielosektorowe partnerstwo z udziałem Klubu Integracji Społecznej organizatorem Gminnego Dnia Dziecka w Wierzbicy

Malowanie twarzy, lepienie z masy solnej, modeliny i plasteliny, kolorowe baloniki, dmuchane zamki i zjeżdżalnie to niektóre z atrakcji z których mogły korzystać dzieci i młodzież z Gminny Wierzbica na obchodach Dnia Dziecka 1 czerwca. 

W organizację imprezy włączyli się gminni partnerzy na co dzień pracujący w różnych sferach życia społecznego. I tak oprócz gospodarza - Wójta Gminy Wierzbica, wielką rolę odegrali uczestnicy Klubu Integracji Społecznej działającego przy Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Społecznej „Stella”, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy.

Uczestnicy festynu bawili się na obiektach Integracyjnego Centrum Rekreacyjno– Sportowego. Impreza rozpoczęła się oczywiście od złożenia serdecznych życzeń dla dzieci oraz zaproszenia ich do korzystania z przygotowanych atrakcji. Dla uczestników zabawy przygotowano dmuchane zjeżdżalnie, stoisko z kolorowymi tatuażami, watą cukrową, stoły tematyczne, a na nich m.in.: papieroplastyka, malowanie kamyków, lepienie z masy solnej i maski karnawałowe. Dla tych, którzy lubią rywalizację zostały zorganizowane gry i zabawy z animatorem oraz miniturniej piłki nożnej. Animatorów zajęć tematycznych wspierali uczestnicy KIS, dla których było to nowe i ważne doświadczenie. 

Po zabawie panie z grupy kulinarnej KIS wspólnie ze spółdzielcami Spółdzielni Socjalnej Miranna  zapraszały wszystkich na poczęstunek w postaci grillowanych kiełbasek i słodyczy. 

Z kolei dla posiadaczy rowerów zorganizowano znakowanie rowerów przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz Posterunku Policji w Sawinie.

Zabawa trwałą do późnych godzin popołudniowych i sprawiła wiele radości zarówno uczestnikom jak i organizatorom. 

Zakończenie edycji KIS 2014

abc

W dniu 9 grudnia 2014 roku  Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella, korzystając z uprzejmości Pana Wójta Gminy Wierzbica, zorganizowało w sali konferencyjnej Urzędu Gminy spotkanie podsumowujące realizację projektu

   „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2013-2014” Zadanie współfinansowane przez MPiPS.

Spotkanie było okazją do podsumowania działań projektowych, służyło promocji KIS, w którym uczestniczą osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji społecznej i zawodowej, było okazją do wyróżnienia postaw osób, które podjęły trud zmiany swojego życia, które aktywnie uczestniczyły w zaproponowanych formach reintegracji.

Bardzo cieszymy się, że czas na spotkanie z uczestnikami Klubu znaleźli nie tylko pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej z Panią Kierownik Jadwigą Tywoniuk, ale również przedstawiciele Samorządu z Panem Wójtem Andrzejem Chrzastowskim oraz przedstawiciele Rady Gminy z Panem Krzysztofem Wojewódzkim – Przewodniczącym.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia zajęć w KIS oraz mieli okazję podzielić się refleksjami na temat celowości organizowania tego typu wsparcia.

 

Spotkanie przebiegło w miłej przedświątecznej atmosferze, były życzenia i co najważniejsze plany na przyszłość.  Zapraszamy do galerii.

Czytaj więcej...

PIERWSZY JARMARK AKTYWNOŚCI KOBIET - Żmudź-powiat chełmski

Dnia 27 lipca na boisku przy Szkole Podstawowej w Żmudzi odbędzie się 

Pierwszy Jarmark Aktywności Kobiet.

Celem jarmarku jest prezentacja działalności społecznej i kulturalnej KOBIET z gmin powiatu chełmskiego.

W programie przewidziano bardzo dużo atrakcji w tym KONKURSY dla dzieci i dorosłych.

Organizatorem spotkania jest Wójt Gminy Żmudź oraz Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella”.

Startujemy o godzinie 13:00

 

Serdecznie zapraszamy

 

Uroczyste podsumowanie projektów w Klubie Integracji Społecznej w Wierzbicy (powiat chełmski)

 

W Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy dnia 10 grudnia podczas „Spotkania Wigilijnego” odbyło się uroczyste podsumowanie projektów: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” - edycja 2011-2015 oraz usługi reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 7 osób w ramach Klubu Integracji Społecznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy związanej z realizacją projektu pt.: „Wspólna sprawa wspólne dobro”. 

Czytaj więcej...

Skrzydlaci goście w Klubie Integracji Społecznej PAPUGI

 

„Gadułami są papugi,
mają język ciut za długi.
Gdy powierzysz im sekrecik,
zaraz fama w świat poleci,
bo te ptaki, tak już mają,
co usłyszą powtarzają”.

Dzieci zaprosiły swoje zaprzyjaźnione skrzydlaki do Klubu Integracji Społecznej w Wierzbicy - zabawa była przednia gdyż kolorowe papużki cały swój pobyt w KIS spędziły na głowach dzieci -nikt się nie martwił że któraś z nich gdzieś sobie odleci…

Czytaj więcej...

Święto plonów w wierzbicy

 

16 września 2012 r. na obiektach Integracyjnego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Wierzbicy odbyły się dożynki Gminne. Uczestniczki Klubu Integracji Społecznej miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności manualnych nabytych podczas zajęć.Dożynki rozpoczęła msza święta w intencji rolników. Po nabożeństwie rozpoczęły się występy gości. Kolejnym punktem była „Biesiada z Cykadami”, konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, jak również Turniej Sołectw.

Czytaj więcej...

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour