Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

„Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2018” współfinansowane przez MRPiPS w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznem

stella


Zapraszamy do udziału w projekcie, w ramach którego zostaną zrealizowane następujące działania

I. Objecie wsparciem specjalistycznym realizowanym w ramach rozszerzonego lokalnego programu reintegracji społeczno-zawodowej, z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji, grupy beneficjentów - osób zagrożonych i wykluczonych społecznie z terenu Gminy Wierzbica, tj. osób, rodzin i ich członków liczbie 12 osób, bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia, a także korzystających ze świadczeń pomocy społecznej przez realizację następujących działań:

a) zaktywizowanie 12 osobowej grupy mieszkańców gminy Wierzbica korzystających z pomocy społecznej poprzez realizację kontraktów socjalnych uwzględniających udział w zatrudnieniu socjalnym realizowanym w KIS. W pracy ze wszystkimi osobami zostaną kompleksowo wykorzystane instrumenty aktywnej integracji ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym,

b) aktywizację wybranej grupy osób - 6 osób, w oparciu o zastosowanie instrumentów rynku pracy (staży) oraz potencjał lokalnych zasobów, to jest umożliwienie wszystkim uczestnikom projektu udziału w pracach społecznie użytecznych realizowanych na terenie gminy. Aktywizacja ta będzie zorganizowana wspólnie z partnerami projektowymi: Powiatowym Urzędem Pracy, przedsiębiorcami – w tym spółdzielnią socjalną „Miranna”, jednostkami gminnymi w tym: Urzędem Gminy, Szkołą Podstawową w Wierzbicy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wierzbicy, Gminnym Przedszkolem i innymi.

c) pomoc w usamodzielnieniu ekonomicznym beneficjentów projektu, poprzez dążenie do stworzenia przez nich własnych miejsc pracy w formie spółdzielni socjalnej, w tym przystąpienia do istniejącej spółdzielni socjalnej, podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub założenia własnej działalności gospodarczej. Działanie to zostanie wzmocnione przeprowadzeniem przez uczestników projektu samodzielnej atuodiagnozy pod kierunkiem specjalistów, dla wskazania rzeczywistych cech umożliwiających późniejsze decyzje w obszarze aktywności zawodowej.

II. Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań metodyczno – edukacyjnych (warsztatów) dla lokalnych instytucji (partnerów) na temat sposobów wspólnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z wykorzystaniem instytucji zatrudnienia socjalnego (np. zajęcia animacji liderów reintegracji, wspólne diagnozowanie grup i przyczyn wykluczenia)

Działania o charakterze spotkań – warsztatów będą skierowane do przedstawicieli samorządu, lokalnych i regionalnych instytucji oraz NGO czyli dotychczasowych sygnatariuszy partnerstwa przeciw wykluczeniu działającego na terenie Gminy Wierzbica i będą służyły dostarczeniu i rozszerzeniu wiedzy na temat pożądanych kierunków działań lokalnych liderów reintegracji, nauce wspólnego diagnozowania grup i przyczyn wykluczenia na terenie gminy.

Działania te będą poprzedzone badaniami – ewaluacją, których celem będzie zinwentaryzowanie i ocena dotychczasowych przedsięwzięć i aktywności partnerskich w obszarze reintegracji na terenie gminy Wierzbica. Ewaluacja pozwoli instytucjonalnym partnerom zorientować się o występujących deficytach we współpracy, a także wyznaczyć pożądane kierunki rozwoju partnerstwa dla wzmocnienia jego roli w osiągnięciu celów lokalnego programu inkluzji społecznej.

Plan pracy Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu: Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2018

Zajęcia będą odbywały się co najmniej dwa razy w tygodniu we wtorek i piątek

Tematyka zajęć:

Usługi indywidualne

1. Poradnictwo psychologiczne

2. Poradnictwo prawne

Prawo pracy i zabezpieczenie społeczne

Prawa konsumenta

3. Poradnictwo pedagogiczne

4. Doradztwo zawodowe

5. poradnictwo socjalne

6. Przedsiębiorczość

7. Inne poradnictwo ind wg potrzeb

VI - IX

Usługi grupowe

1. Samopomocowa grupa wsparcia 

2. Warsztaty psychoedukacyjne

3. Zajęcia integracyjne promujące alternatywne spędzanie czasu wolnego

Warsztaty edukacji społecznej i zawodowej

1. Nauka pisania CV i listu motywacyjnego, aktywne poszukiwanie pracy, kontakt z pracodawcą

2. Prezentacja i analiza dostepnych instrumentów rynku pracy, FP

3. Wielowymiarowość ES -cechy, cele przedsiębiorstw społecznych. Funkcjonowanie podmiotów ES, dobre praktyki -SS, KIS, CIS

4. Budżet domowy - potrzeby a możliwości

5. Planowanie własnego budżetu -zarządzanie wydatkami, potrzeby i niezbędne wydatki w rodzinie

6. Prawo na co dzień - Problemy socjalne, problemy rodzinne, problemy lokalowe

7. Zasady sporządzania pism w różnych sprawach administracyjnych

8. ABC Przedsiębiorczości- tworzenie spóldzielni socjalnej, innych podmiotów ES, indywidualna działalność gospodarcza, Otoczenie wsparcia podmiotów ES

9. ABC Przedsiębiorczości, biznesoplan na przykładzie wniosku o przyznanie dotacji PUP praktyczne aspekty prowadzenia spółdzielni socjalnej - zajęcia warsztatowe 

10. Autodiagnoza

11. ABC obsługi komputera

Kursy podnoszace kwalifikacje zawodowe

1. Pomoc kuchenna (zajęcia teoretyczno-praktyczne)

2. Pracownik gospodarczy

VI - XIII

Harmonogram pracy KIS

Lp. Zakres działania termin
1 Działanie 1 - Zaprogramowanie i wdrożenie lokalnego programu aktywizacji społecznej i zawodowej z wykorzystaniem KIS. Kwiecień 2018 – grudzień 2018
1.1

Moduł organizacyjny

1.Baza lokalowa:

a) zakup materiałów i doposażenia sali szkoleniowej,

b) zakup urządzeń do obsługi cyklu szkoleniowego, 

c) wynajęcie specjalistycznych pracowni na szkolenie kulinarne i informatyczne

2.Kadra specjalistów:

a) utworzenie bazy kadry specjalistów deklarujących współpracę oraz pozostających w dyspozycji wnioskodawcy na czas realizacji projektu

b) zatrudnienie specjalistów zgodnie z założeniami projektu: 

- koordynator (lider), personel administracyjno – księgowy

- specjaliści (trenerzy, wykładowcy, instruktorzy)

3.Dokumentacja merytoryczna

a) opracowanie zestawu dokumentów merytorycznych (regulamin, formularze i dokumenty do zbierania niezbędnych informacji o uczestnikach, narzędzia diagnozy, dokumentacja potwierdzająca ramy czasowe i zakres merytoryczny zajęć w KIS)

4. Działania informacyjno – promocyjne:

a) opracowanie  i zakup materiałów promocyjnych (plakatów, zestawu gadżetów)

b) redakcja informacji i artykułów na strony internetowe wnioskodawcy i partnerów

 Kwiecień 2018 – grudzień 2018

IV – V 2018

IV – V 2018

 

IV – VIII 2018

IV  2018

 

IV – XII 2018

 

IV 2018

 

 

IV – XII 2018

 1.2

 Moduł usługowy

1.Rekrutacja – zapoznanie z założeniami projektu grupy osób wskazanych przez OPS i PUP, wyselekcjonowanie grupy 12 osób najbardziej zmotywowanych do udziału w projekcie, podpisanie kontraktów socjalnych kierujących do KIS

2.Usługi indywidualne dla każdego uczestnika:

a) poradnictwo psychologiczne (diagnoza potencjału i potrzeb) 

b) poradnictwo prawne 

c) poradnictwo socjalne, pedagogiczne, doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość 

d) inne poradnictwo indywidualne wg potrzeb grupy

3.Usługi grupowe, dla całej grupy w ciągu 36 spotkań:

a) samopomocowa grupa wsparcia 

b) warsztaty psychoedukacyjne

c) zajęcia integracyjne promujące alternatywne formy spędzania czasu wolnego 

d) warsztaty edukacji społecznej i zawodowej.

e) kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe pomoc kuchenna, pracownik porządkowy

f) udział w formach prozatrudnieniowych dla 6 osobowej grupy uczestników – staże zorganizowane przy współpracy PUP i lokalnych pracodawców

 V – VIII 2018

IV 2018

 

IV – VIII 2018

 

 

V-VIII 2018

 

 2  Działanie 2 Wdrożenie dodatkowych usług społecznych obok usług reintegracji społecznej i zawodowej dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla uczestników projektu, ich rodzin i osób z najbliższego środowiska.  V – XII 2018
 2.1

 Wdrożenie dodatkowych usług społecznych:

a) utworzenie i prowadzenie punktu doradczo – informacyjnego dla uczestników projektu, ich rodzin i osób z najbliższego środowiska, w którym dyżury będą pełnić specjaliści z zakresu terapii uzależnień, interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy, kuratorzy rodzinni, asystent rodziny, pedagogiki resocjalizacyjnej i pracy socjalnej udzielający porad w wybranym zakresie

b) zatrudnienie kadry doradczej specjalistów do obsługi punktu

c) opracowanie, wydruk, bezpłatna dystrybucja broszury – informatora dla klientów korzystających z nowych usług społecznych

d) zorganizowanie warsztatów – spotkań dla uczestników projektu, ich rodzin i osób z najbliższego środowiska, mających na celu wymianę ich doświadczeń, zapobiegających izolacji i jednocześnie służących integracji i wzmocnieniu kompleksowego wsparcia dla osób i rodzin korzystających z usług zatrudnienia socjalnego

e) zorganizowanie seminarium animacyjnego dla obecnych i potencjalnych sygnatariuszy służącego weryfikacji i aktualizacji dotychczasowych celów i form działalności partnerstwa

 IV – XII 2018
 3  Działanie 3. Działanie podsumowujące i upowszechniające rezultaty projektu – organizacja konferencji   XI – XII 2018

„Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2018” współfinansowane przez MRPiPS w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020Zapraszamy do udziału w projekcie, obejmującym działania skierowane do osób bezrobotnych i ich rodzin, w tym między innymi:

1. Działania specjalistycznego wsparcia dla podstawowej grupy:

Planuje się objęcie wsparciem specjalistycznym kategorie osób zagrożonych i wykluczonych społecznie z terenu Gminy Żmudź, tj. mieszkańców w liczbie 12 osób, bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia, a także korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Wobec osób – uczestników projektu zostanie zastosowany pakiet usług wg minimalnego standardu, składającego się z takich modułów jak: 

1) organizacyjny – wzmocnienie infrastruktury KIS przez specjalistyczne doposażenie zasobów lokalowych oraz zaangażowanie specjalistycznej kadry do zajęć z dobraną grupą osób - 12 a także przygotowanie specjalistycznej dokumentacji merytorycznej (plan zajęć, indywidualne diagnozy). To narzędzie będzie wykorzystywane na etapie reintegracji społecznej oraz reintegracji zawodowej, jako element pomocy dla uczestnika w podejmowaniu dalszych decyzji a także kadry KIS w planowaniu kolejnych zajęć. 

2) usługowy – w którym zastosowane zostanie (1) indywidualne wsparcie - poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, pedagogiczne, oraz doradztwo zawodowe (z wykorzystaniem autodiagnozy), (2) grupowe wsparcie (samopomocowa grupa wsparcia, warsztaty psychoedukacyjne, zajęcia integracyjne, warsztaty edukacji społecznej i zawodowej, kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe, udział w formach prozatrudnieniowych), (3) przygotowanie grupy „najbardziej aktywnej” do wybranych form zatrudnienia na rynku pracy.

3) efektów reintegracji - wdrożenie, uzgodnionych (popartych diagnozą i oceną doradcy zawodowego) form zatrudnienia dla najbardziej przygotowanej grupy osób, z zachowaniem  reguły wskaźnika zatrudnialności projektowej.

2. Wdrożenie dodatkowych usług społecznych dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla uczestników projektu, ich rodzin i osób z najbliższego środowiska. W tym celu zostanie uruchomiony punkt doradczo - informacyjny dla uczestników projektu, ich rodzin i osób z najbliższego środowiska, w którym dyżury będą pełnić specjaliści z zakresu terapii uzależnień, interwencji kryzysowej, przeciwdziałaniu przemocy, kuratorzy rodzinni, asystent rodziny, pedagogiki resocjalizacyjnej i pracy socjalnej udzielający porad w wybranym zakresie. W punkcie doradczo – informacyjnym będą również dostępne broszury informacyjne, w tym broszura – informator, specjalnie zredagowana przez specjalistów na potrzeby odbiorców usług punktu. 

3. Zorganizowanie warsztatów – spotkań dla uczestników projektu, ich rodzin i osób z najbliższego środowiska, mających na celu wymianę ich doświadczeń, zapobiegających izolacji i jednocześnie służących integracji i wzmocnieniu kompleksowego wsparcia dla osób i rodzin korzystających z usług zatrudnienia socjalnego. 

4. Wzmocnienie roli lokalnego partnerstwa instytucjonalnego i Gminnego Zespołu Synergii Lokalnej poprzez włączenie jego przedstawicieli w działania projektowe oraz zorganizowanie seminarium animacyjnego dla obecnych i potencjalnych sygnatariuszy służącego weryfikacji\ i aktualizacji dotychczasowych celów i form działalności. 

Konferencja podsumowująca realizację projektu pt.: Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2017”

W dniu Św. Mikołaja w Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu pt.: "Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2017”.

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Stella" w okresie kwiecień - grudzień br. w Gminie Wierzbica.

Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, klientów pomocy społecznej poprzez wzmocnienie i wykorzystanie roli Klubu Integracji Społecznej, działającego w strukturze Stowarzyszenia w uaktywnieniu lokalnej społeczności Gminy Wierzbica.

Konferencję od powitania przybyłych gości rozpoczęli Wiceprezes Stowarzyszenia "Stella" Katarzyna Sokołowska i Wójt Gminy Wierzbica Andrzej Chrząstowski. 

Czytaj więcej...

Wierzbica grupa gospodarcza

View the embedded image gallery online at:
http://www.swasstella.pl/getting-started#sigFreeIddf43beacdb

Wielosektorowe partnerstwo z udziałem Klubu Integracji Społecznej organizatorem Gminnego Dnia Dziecka w Wierzbicy

Malowanie twarzy, lepienie z masy solnej, modeliny i plasteliny, kolorowe baloniki, dmuchane zamki i zjeżdżalnie to niektóre z atrakcji z których mogły korzystać dzieci i młodzież z Gminny Wierzbica na obchodach Dnia Dziecka 1 czerwca. 

W organizację imprezy włączyli się gminni partnerzy na co dzień pracujący w różnych sferach życia społecznego. I tak oprócz gospodarza - Wójta Gminy Wierzbica, wielką rolę odegrali uczestnicy Klubu Integracji Społecznej działającego przy Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Społecznej „Stella”, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy.

Uczestnicy festynu bawili się na obiektach Integracyjnego Centrum Rekreacyjno– Sportowego. Impreza rozpoczęła się oczywiście od złożenia serdecznych życzeń dla dzieci oraz zaproszenia ich do korzystania z przygotowanych atrakcji. Dla uczestników zabawy przygotowano dmuchane zjeżdżalnie, stoisko z kolorowymi tatuażami, watą cukrową, stoły tematyczne, a na nich m.in.: papieroplastyka, malowanie kamyków, lepienie z masy solnej i maski karnawałowe. Dla tych, którzy lubią rywalizację zostały zorganizowane gry i zabawy z animatorem oraz miniturniej piłki nożnej. Animatorów zajęć tematycznych wspierali uczestnicy KIS, dla których było to nowe i ważne doświadczenie. 

Po zabawie panie z grupy kulinarnej KIS wspólnie ze spółdzielcami Spółdzielni Socjalnej Miranna  zapraszały wszystkich na poczęstunek w postaci grillowanych kiełbasek i słodyczy. 

Z kolei dla posiadaczy rowerów zorganizowano znakowanie rowerów przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz Posterunku Policji w Sawinie.

Zabawa trwałą do późnych godzin popołudniowych i sprawiła wiele radości zarówno uczestnikom jak i organizatorom. 

Zakończenie edycji KIS 2014

abc

W dniu 9 grudnia 2014 roku  Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella, korzystając z uprzejmości Pana Wójta Gminy Wierzbica, zorganizowało w sali konferencyjnej Urzędu Gminy spotkanie podsumowujące realizację projektu

   „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2013-2014” Zadanie współfinansowane przez MPiPS.

Spotkanie było okazją do podsumowania działań projektowych, służyło promocji KIS, w którym uczestniczą osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji społecznej i zawodowej, było okazją do wyróżnienia postaw osób, które podjęły trud zmiany swojego życia, które aktywnie uczestniczyły w zaproponowanych formach reintegracji.

Bardzo cieszymy się, że czas na spotkanie z uczestnikami Klubu znaleźli nie tylko pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej z Panią Kierownik Jadwigą Tywoniuk, ale również przedstawiciele Samorządu z Panem Wójtem Andrzejem Chrzastowskim oraz przedstawiciele Rady Gminy z Panem Krzysztofem Wojewódzkim – Przewodniczącym.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia zajęć w KIS oraz mieli okazję podzielić się refleksjami na temat celowości organizowania tego typu wsparcia.

 

Spotkanie przebiegło w miłej przedświątecznej atmosferze, były życzenia i co najważniejsze plany na przyszłość.  Zapraszamy do galerii.

Czytaj więcej...

PIERWSZY JARMARK AKTYWNOŚCI KOBIET - Żmudź-powiat chełmski

Dnia 27 lipca na boisku przy Szkole Podstawowej w Żmudzi odbędzie się 

Pierwszy Jarmark Aktywności Kobiet.

Celem jarmarku jest prezentacja działalności społecznej i kulturalnej KOBIET z gmin powiatu chełmskiego.

W programie przewidziano bardzo dużo atrakcji w tym KONKURSY dla dzieci i dorosłych.

Organizatorem spotkania jest Wójt Gminy Żmudź oraz Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella”.

Startujemy o godzinie 13:00

 

Serdecznie zapraszamy

 

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour