Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Uroczyste podsumowanie projektów w Klubie Integracji Społecznej w Wierzbicy (powiat chełmski)

 

W Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy dnia 10 grudnia podczas „Spotkania Wigilijnego” odbyło się uroczyste podsumowanie projektów: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” - edycja 2011-2015 oraz usługi reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 7 osób w ramach Klubu Integracji Społecznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy związanej z realizacją projektu pt.: „Wspólna sprawa wspólne dobro”. 

Głównym organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella”, organizator w/w projektów.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Wierzbica, przedstawiciele Rady Gminy, pracownicy miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy.      

Spotkanie poprowadziła Wiceprezes SWAS „Stella”- Katarzyna Sokołowska. Po uroczystym powitaniu zaproszonych gości przystąpiono do prezentacji rezultatów osiągniętych podczas realizacji projektów. Podsumowano zmiany jakie nastąpiły w trakcie realizacji działań: wpływ przeprowadzonych modułów szkoleniowych na beneficjentki projektu i na ich rodziny, zorganizowane wyjazdy studyjne oraz imprezy. Zarówno głównym zamierzeniem projektów jak i jego wielkim osiągnięciem było zaktywizowanie jego uczestniczek na polu zawodowym i społecznym. Uczestnictwo w tym programie pozwoliło im nie tylko na pozyskanie nowych umiejętności i wiedzy, ale skłoniło także do wprowadzenia korzystnych zmian w swoim życiu. Większość beneficjentek zaczęła kontynuować swoją edukację na etapie szkół  średnich i wyższych, część jest w trakcie staży zawodowych, jedna osoba założyła własną działalność gospodarczą oraz dwie osoby przystąpiły do spółdzielni socjalnej ”Miranda” jako członkinie założycielki. Działania projektowe objęły także rodziny beneficjentów. Uczestniczki na spotkania szkoleniowe przyprowadzały swoje pociechy, dla których organizowano czas wolny (zajęcia plastyczne,  konkursy, itp.). Nie byłoby to możliwe gdyby nie współpraca z Urzędem Gminy w Wierzbicy, który udostępnił lokal na potrzeby działań projektowych i dla działań powstałego Klubu Integracji Społecznej.

Po prezentacji nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia uczestniczkom projektu. Dyplomy wręczały Prezes Stowarzyszenia- Magdalena Nadolska i Wiceprezes Edyta Deszczka. Słusznie zauważyły, że samo zakończenie szkolenia jest dobrym początkiem nowej drogi zawodowej i społecznej beneficjentek, ponieważ już teraz widać zmiany jakie wprowadziły w swoje życie.

Ponadto były serdeczne życzenia świąteczne ze strony organizatorów spotkania i gospodarza Pana Andrzeja Chrząstowskiego Wójta Gminy Wierzbica oraz degustacja tradycyjnych potraw świątecznych. W organizacji poczęstunku wspomogły niezawodne Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wierzbicy (członkinie projektu „Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich”), zaś o świąteczny wystrój zadbał pracownik Wiejskiego Domu Kultury.

 

 

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour