Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

„Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”, Priorytet I

 

Nazwa Projektu: „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”, Priorytet I  Usług reintegracyjnych w  ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”

 

Kto może zostać uczestnikiem?

 

1.      osoby bezrobotne,

 

2.      osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej

 

3.      Osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w zawodzie opiekun

 

Działania projektowe:

 

Poradnictwo indywidualne:

 

1)         Przygotowanie Indywidualnego Planu Działań,

 

2)         Dostęp do poradnictwa z zakresu psychologii,

 

3)         Dostęp do poradnictwa prawnego,

 

4)         Dostęp do poradnictwa socjalnego, pedagogicznego.

 

Zajęcia grupowe:

 

1)         Akademia zdrowia, sportu, rekreacji (warsztaty edukacji społecznej)

 

2)         Akademia „ja w społeczeństwie” (warsztaty psychoedukacyjne i psychospołeczne )

 

3)         Samopomocowa grupy wsparcia,

 

4)         Zajęć integracyjnych promujących alternatywne formy spędzania czasu wolnego.

 

5)         Zajęć edukacyjnych – ogólnorozwojowych (ABC komputera, ABC budżetu domowego, Przedsiębiorczość)

 

6)         Kursy zawodowe - opiekun

 

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne  w KIS w Wierzbicy w dniu 29 maja o godz. 16.00

 

Zasady nowego KIS

Utworzenie Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych działającego w ramach Modelu Krajowej Sieci Reintegracji

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Krajowa Sieć Reintegracji - wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DLA FUNKCJONOWANIA „NOWEGO” KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Działania projektujące nową formułę funkcjonowania klubów integracji społecznej powinny uwzględniać wyraźne określenie zadań, które te instytucje mają pełnić w ramach lokalnego środowiska instytucjonalnego na rzecz mieszkańców jednostek terytorialnych także poprzez określenie relacji tych instytucji do działalności innych podmiotów.

 

Zasady funkcjonowania klubu integracji społecznej w ramach Lokalnej Sieci Reintegracji

  

ZASADA

CEL ZASADY

Po pierwsze: nadanie KIS realnego umocowania sprawczego.

Kluby Integracji Społecznej tworzą system reintegracji w Polsce poprzez funkcjonowanie pod auspicjami władzy samorządowej.

Po drugie: KIS ma własną tożsamość instytucjonalną.

Kluby Integracji Społecznej są stabilnymi podmiotowami w ramach lokalnej polityki społecznej m.in. dzięki własnej kadrze specjalistów i czytelnemu zestawowi przypisanych zadań.

Po trzecie: orientacja KIS na klientów o największych deficytach.

Kluby Integracji Społecznej orientują się na wsparcie klientów instytucji systemu pomocy społecznej i administracji pracy, wobec których te instytucje samodzielnie nie są w stanie osiągać pozytywnych efektów interwencji.

Po czwarte: oparcie funkcjonowania KIS na modelu empowerment.

Kluby Intgracji Społecznej stają się osiowymi podmiotami w reorientacji praktyki reintegracyjnej w duchu idei empowerment przede wszystkim poprzez uspołecznienie kontraktów i umów z klientami oraz realną indywidualizację procesu reintegracji (usługi „szyte na miarę”).

Po piąte: KIS jest liderem Lokalnej Sieci Reintegracji.

Kluby Integracji Społecznej inicjują działania na rzecz powstania i funkcjonowania lokalnego partnerstwa międzyinstytucjonalnego w formule Lokalnej Sieci Reintegracji.

Po szóste: KIS koordynuje proces reintegracji w ramach LSR.

Rolą Klubów Integracji Społecznej staje się koordynacja wsparcia osób o rozległych deficytach w oparciu o potencjał oferty różnych instytucji działających w przestrzeni lokalnej w ramach tworzonej Lokalnej Sieci Reintegracji.

Po siódme: KIS zatrudnia case managerów.

Kluczową rolę w procesie zarządzania procesem reintegracji konkretnych klientów, organizacją zindywidualizowanych ścieżek reintegracji społecznej oraz konstruowaniem i utrzymywaniem relacji międzyinstytucjonalnych w ramach LSR pełnią zatrudniani w KIS case managerowie.

Po ósme: oferta KIS oparta na usługach reintegracji społecznej.

Kluby Integracji Społecznej przede wszystkim służą tworzeniu i koordynacji procesu świadczenia zindywidualizowanej oferty usług reintegracji społecznej, wykorzystując maksymalnie lokalny potencjał w zakresie tworzenia oferty tychże usług.

Po dziewiąte: KIS oferuje długoterminowe wsparcie.

Kluby Integracji Społecznej zapewniają wsparcie jednostek wykraczające poza oddziaływanie dotychczas ograniczone okresem trwania projektów. Orientacja na zmiany w wymiarze społecznym wymaga przedłużonego oddziaływania usługowego.

Po dziesiąte: KIS orientuje się na nie-zatrudnieniowe miary sukcesu.

Efekty wsparcia organizowanego przez Klub Integracji Społecznej przede wszystkim odnoszą się do wzrostu kompetencji/potencjału w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwoju umiejętności społecznych, kształtowania funkcjonalnej samooceny i samodyscypliny (zmiany w sferze zasobów – głownie niematerialnych, możliwości wykorzystania uprawnień, partycypacji).

Po jedenaste: KIS przełamuje bariery uczestnictwa.

Planując wsparcie personel Klubów Integracji Społecznej uwzględnia obowiązki rodzinne klientów, cechy indywidualne, bariery przestrzenne i komunikacyjne.

Utworzenie Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych działającego w ramach Modelu Krajowej Sieci Reintegracji

Utworzenie Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych działającego w ramach Modelu Krajowej Sieci Reintegracji

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Krajowa Sieć Reintegracji - wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Utworzenie Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych działającego w ramach Modelu Krajowej Sieci Reintegracji.

Utworzenie Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych działającego w ramach Modelu Krajowej Sieci Reintegracji

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Krajowa Sieć Reintegracji - wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour