Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Konwent 2012 - podsumowanie

 

Październik 2012 r., jesienną porą - można nawet zaryzykować stwierdzenie „że tradycyjnie”, członkowie Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej spotkali się na kolejnym zjeździe w Białobrzegach k/Legionowa, podsumowując roczną swoją działalność, licząc od daty powołania platformy współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Organizatorem II Zjazdu było Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella” w Dubience, powiat chełmski, prowadzące klub integracji społecznej. Współpartnerem organizacyjnym był Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie.
 

Dzisiaj, jest nas już 95 jednostek organizacyjnych, które zadeklarowały czynne uczestnictwo w pracach Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej, mając na uwadze przyjętą w 2011 r. deklarację o misji konwentu

II Zjazd Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej potwierdził potrzebę wspólnego dążenia do tworzenia nie tylko lepszych rozwiązań ustawy z dn.13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, ale także potrzebę do konsolidacji środowiska podmiotów zatrudnienia socjalnego, a szczególnie wszystkich osób zaangażowanych w doskonalenie systemu usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanej w Centrach i Klubach Integracji Społecznej.

Zatrudnienie socjalne to novum w aktywnej polityce społecznej łączące elementy edukacji społeczno- zawodowej z możliwością uzyskania świadczenia integracyjnego, dostępu do systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dla osób wykazujących się aktywną postawą i motywacją do zmiany swojej sytuacji powodującej pozostawanie na marginesie życia społecznego i zawodowego. Instrumenty wykorzystywane w procesie reintegracji kierowane są w szczególności do osób długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, po leczeniu uzależnień, ale również do osób niepełnosprawnych.

Duże zainteresowanie tą formą wsparcia oraz ciągle zmieniający się profil osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wymaga systematycznego doskonalenia narzędzi i metod pracy. Wzajemna wymiana doświadczeń, dyskusje, wspólna praca nad rozwiązaniem problemów jednostek zatrudnienia socjalnego dodają nie tylko wiedzy ale i sił do codziennej pracy.

W imieniu Organizatorów II Zjazdu Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej dziękujemy wszystkim osobom, reprezentującym zrzeszone podmioty zatrudnienia socjalnego za aktywne i twórcze uczestnictwo w obradach, za udzielony mandat zaufania wobec Rady Programowej, oraz chęć dalszego wspólnego działania dla rozwijania współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, urzędami pracy, spółdzielniami socjalnymi i innymi instytucjami, dla których wyznacznikiem na co dzień jest wsparcie i pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy w stronę specjalnych gości II Zjazdu Konwentu, którymi byli: Pani Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Pani Joanna Staręga-Piasek, Zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, Pan Krzysztof Michałkiewicz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Pomocy Społecznej, a także Pan Tomasz Mika, Prezes Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa, Pan Mirosław Grewński, Prorektor WSP TWP w Warszawie oraz Pan Cezary Miżejewski, ekspert ds. ekonomii społecznej

 

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour