Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Alternatywne formy spędzania czasu wolnego

Dnia 20 sierpnia przy Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy odbyły się warsztaty plenerowe dla uczestników projektu i osób z najbliższego środowiska, mające na celu wymianę  doświadczeń, zapobiegających izolacji i jednocześnie służące integracji i wzmocnieniu kompleksowego wsparcia dla osób i rodzin korzystających z usług zatrudnienia socjalnego. 

Ponadto uczestniczki nabyły wiedzę na temat możliwości i form spędzania czasu wolnego w środowisku rodziny i otoczenia społecznego.

Poczęstunek przy ognisku przygotowały uczestniczki Klubu Integracji Społecznej.

Fotorelacja z warsztatów kulinarnych w ramach zadania reintegracji zawodowej

Poprzez uczestnictwo w kursie podnoszącym umiejętności i kwalifikacje zawodowe siedem uczestniczek Klubu Integracji Społecznej, nabyło kwalifikacje zawodowe w zawodzie pomoc kuchenna.

DZIEŃ DZIECKA W WIERZBICY

Dnia 1 czerwca 2018 roku jak każdego roku Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella” włączyło się w organizację Gminnego Dnia Dziecka. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Wójt Gminy Wierzbica, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella, Klub Integracji Społecznej w Wierzbicy, Zespół Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy, Gminną Bibliotekę Publiczną w Wierzbicy. 

Spotkanie odbyło się na obiekcie gminnego centrum rekreacyjno-sportowego.

Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji. Były: dmuchane zamki, dmuchana zjeżdżalnia, malowanie twarzy, lepienie z masy solnej, kolorowe baloniki zawijane na kształt przeróżnych zwierząt, pyszne kiełbaski, napoje, wata cukrowa, kolorowe tatuaże oraz liczne konkursy sportowe i sprawnościowe z atrakcyjnymi nagrodami, ponadto odbył się miniturniej piłki nożnej. 

Ta niepowtarzalna atmosfera, wspaniała zabawa na świeżym powietrzu sprawiły, że ten wyjątkowy dzień był pełen radości i uśmiechu.

„Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2018” współfinansowane przez MRPiPS w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznem

stella


Zapraszamy do udziału w projekcie, w ramach którego zostaną zrealizowane następujące działania

I. Objecie wsparciem specjalistycznym realizowanym w ramach rozszerzonego lokalnego programu reintegracji społeczno-zawodowej, z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji, grupy beneficjentów - osób zagrożonych i wykluczonych społecznie z terenu Gminy Wierzbica, tj. osób, rodzin i ich członków liczbie 12 osób, bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia, a także korzystających ze świadczeń pomocy społecznej przez realizację następujących działań:

a) zaktywizowanie 12 osobowej grupy mieszkańców gminy Wierzbica korzystających z pomocy społecznej poprzez realizację kontraktów socjalnych uwzględniających udział w zatrudnieniu socjalnym realizowanym w KIS. W pracy ze wszystkimi osobami zostaną kompleksowo wykorzystane instrumenty aktywnej integracji ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym,

b) aktywizację wybranej grupy osób - 6 osób, w oparciu o zastosowanie instrumentów rynku pracy (staży) oraz potencjał lokalnych zasobów, to jest umożliwienie wszystkim uczestnikom projektu udziału w pracach społecznie użytecznych realizowanych na terenie gminy. Aktywizacja ta będzie zorganizowana wspólnie z partnerami projektowymi: Powiatowym Urzędem Pracy, przedsiębiorcami – w tym spółdzielnią socjalną „Miranna”, jednostkami gminnymi w tym: Urzędem Gminy, Szkołą Podstawową w Wierzbicy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wierzbicy, Gminnym Przedszkolem i innymi.

c) pomoc w usamodzielnieniu ekonomicznym beneficjentów projektu, poprzez dążenie do stworzenia przez nich własnych miejsc pracy w formie spółdzielni socjalnej, w tym przystąpienia do istniejącej spółdzielni socjalnej, podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub założenia własnej działalności gospodarczej. Działanie to zostanie wzmocnione przeprowadzeniem przez uczestników projektu samodzielnej atuodiagnozy pod kierunkiem specjalistów, dla wskazania rzeczywistych cech umożliwiających późniejsze decyzje w obszarze aktywności zawodowej.

II. Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań metodyczno – edukacyjnych (warsztatów) dla lokalnych instytucji (partnerów) na temat sposobów wspólnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z wykorzystaniem instytucji zatrudnienia socjalnego (np. zajęcia animacji liderów reintegracji, wspólne diagnozowanie grup i przyczyn wykluczenia)

Działania o charakterze spotkań – warsztatów będą skierowane do przedstawicieli samorządu, lokalnych i regionalnych instytucji oraz NGO czyli dotychczasowych sygnatariuszy partnerstwa przeciw wykluczeniu działającego na terenie Gminy Wierzbica i będą służyły dostarczeniu i rozszerzeniu wiedzy na temat pożądanych kierunków działań lokalnych liderów reintegracji, nauce wspólnego diagnozowania grup i przyczyn wykluczenia na terenie gminy.

Działania te będą poprzedzone badaniami – ewaluacją, których celem będzie zinwentaryzowanie i ocena dotychczasowych przedsięwzięć i aktywności partnerskich w obszarze reintegracji na terenie gminy Wierzbica. Ewaluacja pozwoli instytucjonalnym partnerom zorientować się o występujących deficytach we współpracy, a także wyznaczyć pożądane kierunki rozwoju partnerstwa dla wzmocnienia jego roli w osiągnięciu celów lokalnego programu inkluzji społecznej.

Plan pracy Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu: Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2018

Zajęcia będą odbywały się co najmniej dwa razy w tygodniu we wtorek i piątek

Tematyka zajęć:

Usługi indywidualne

1. Poradnictwo psychologiczne

2. Poradnictwo prawne

Prawo pracy i zabezpieczenie społeczne

Prawa konsumenta

3. Poradnictwo pedagogiczne

4. Doradztwo zawodowe

5. poradnictwo socjalne

6. Przedsiębiorczość

7. Inne poradnictwo ind wg potrzeb

VI - IX

Usługi grupowe

1. Samopomocowa grupa wsparcia 

2. Warsztaty psychoedukacyjne

3. Zajęcia integracyjne promujące alternatywne spędzanie czasu wolnego

Warsztaty edukacji społecznej i zawodowej

1. Nauka pisania CV i listu motywacyjnego, aktywne poszukiwanie pracy, kontakt z pracodawcą

2. Prezentacja i analiza dostepnych instrumentów rynku pracy, FP

3. Wielowymiarowość ES -cechy, cele przedsiębiorstw społecznych. Funkcjonowanie podmiotów ES, dobre praktyki -SS, KIS, CIS

4. Budżet domowy - potrzeby a możliwości

5. Planowanie własnego budżetu -zarządzanie wydatkami, potrzeby i niezbędne wydatki w rodzinie

6. Prawo na co dzień - Problemy socjalne, problemy rodzinne, problemy lokalowe

7. Zasady sporządzania pism w różnych sprawach administracyjnych

8. ABC Przedsiębiorczości- tworzenie spóldzielni socjalnej, innych podmiotów ES, indywidualna działalność gospodarcza, Otoczenie wsparcia podmiotów ES

9. ABC Przedsiębiorczości, biznesoplan na przykładzie wniosku o przyznanie dotacji PUP praktyczne aspekty prowadzenia spółdzielni socjalnej - zajęcia warsztatowe 

10. Autodiagnoza

11. ABC obsługi komputera

Kursy podnoszace kwalifikacje zawodowe

1. Pomoc kuchenna (zajęcia teoretyczno-praktyczne)

2. Pracownik gospodarczy

VI - XIII

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour