Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

„Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2018” współfinansowane przez MRPiPS w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznem

stella


Zapraszamy do udziału w projekcie, w ramach którego zostaną zrealizowane następujące działania

I. Objecie wsparciem specjalistycznym realizowanym w ramach rozszerzonego lokalnego programu reintegracji społeczno-zawodowej, z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji, grupy beneficjentów - osób zagrożonych i wykluczonych społecznie z terenu Gminy Wierzbica, tj. osób, rodzin i ich członków liczbie 12 osób, bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia, a także korzystających ze świadczeń pomocy społecznej przez realizację następujących działań:

a) zaktywizowanie 12 osobowej grupy mieszkańców gminy Wierzbica korzystających z pomocy społecznej poprzez realizację kontraktów socjalnych uwzględniających udział w zatrudnieniu socjalnym realizowanym w KIS. W pracy ze wszystkimi osobami zostaną kompleksowo wykorzystane instrumenty aktywnej integracji ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym,

b) aktywizację wybranej grupy osób - 6 osób, w oparciu o zastosowanie instrumentów rynku pracy (staży) oraz potencjał lokalnych zasobów, to jest umożliwienie wszystkim uczestnikom projektu udziału w pracach społecznie użytecznych realizowanych na terenie gminy. Aktywizacja ta będzie zorganizowana wspólnie z partnerami projektowymi: Powiatowym Urzędem Pracy, przedsiębiorcami – w tym spółdzielnią socjalną „Miranna”, jednostkami gminnymi w tym: Urzędem Gminy, Szkołą Podstawową w Wierzbicy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wierzbicy, Gminnym Przedszkolem i innymi.

c) pomoc w usamodzielnieniu ekonomicznym beneficjentów projektu, poprzez dążenie do stworzenia przez nich własnych miejsc pracy w formie spółdzielni socjalnej, w tym przystąpienia do istniejącej spółdzielni socjalnej, podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub założenia własnej działalności gospodarczej. Działanie to zostanie wzmocnione przeprowadzeniem przez uczestników projektu samodzielnej atuodiagnozy pod kierunkiem specjalistów, dla wskazania rzeczywistych cech umożliwiających późniejsze decyzje w obszarze aktywności zawodowej.

II. Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań metodyczno – edukacyjnych (warsztatów) dla lokalnych instytucji (partnerów) na temat sposobów wspólnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z wykorzystaniem instytucji zatrudnienia socjalnego (np. zajęcia animacji liderów reintegracji, wspólne diagnozowanie grup i przyczyn wykluczenia)

Działania o charakterze spotkań – warsztatów będą skierowane do przedstawicieli samorządu, lokalnych i regionalnych instytucji oraz NGO czyli dotychczasowych sygnatariuszy partnerstwa przeciw wykluczeniu działającego na terenie Gminy Wierzbica i będą służyły dostarczeniu i rozszerzeniu wiedzy na temat pożądanych kierunków działań lokalnych liderów reintegracji, nauce wspólnego diagnozowania grup i przyczyn wykluczenia na terenie gminy.

Działania te będą poprzedzone badaniami – ewaluacją, których celem będzie zinwentaryzowanie i ocena dotychczasowych przedsięwzięć i aktywności partnerskich w obszarze reintegracji na terenie gminy Wierzbica. Ewaluacja pozwoli instytucjonalnym partnerom zorientować się o występujących deficytach we współpracy, a także wyznaczyć pożądane kierunki rozwoju partnerstwa dla wzmocnienia jego roli w osiągnięciu celów lokalnego programu inkluzji społecznej.

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour