Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - edycja 2017

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”

W ramach zadania publicznego zrealizowany jest projekt na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami gmin wiejskich, którego celem będzie włączenie i wzmocnienie ich uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym oraz rozwój systemu aktywnej integracji poprzez wsparcie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Zadanie realizowane jest na terenie Gminy Wierzbica, pow. chełmski.

Projekt obejmuje dwa rodzaje działań:

I. Blok obligatoryjny:

1.Działania specjalistycznego wsparcia dla grupy: osób zagrożonych i wykluczonych społecznie z terenu Gminy Wierzbica, tj. mieszkańców w liczbie 12 osób (kobiet i mężczyzn), bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia, a także korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach działań stosowany jest pakiet usług wg minimalnego standardu, składającego się z takich modułów jak: 

1)organizacyjny – tj. poprzez specjalistyczne doposażenie zasobów lokalowych, zaangażowanie specjalistycznej kadry do zajęć z dobraną grupą osób, przygotowanie specjalistycznej dokumentacji merytorycznej. Innowacją jest zastosowanie narzędzi autodiagnozy przez samych uczestników projektu za pomocą specjalnych „kart autodiagnozy”.

2)usługowy – tj. indywidualne wsparcie - poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, pedagogiczne, oraz doradztwo zawodowe, grupowe wsparcie (samopomocowa grupa wsparcia, warsztaty psychoedukacyjne, zajęcia integracyjne, warsztaty edukacji społecznej i zawodowej, kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe, udział w formach prozatrudnieniowych), przygotowanie grupy „najbardziej aktywnej” do wybranych form zatrudnienia na rynku pracy.

3)efektów reintegracji - wdrożenie, uzgodnionych (popartych diagnozą i oceną doradcy zawodowego) form zatrudnienia dla najbardziej przygotowanej grupy osób, z zachowaniem  reguły wskaźnika zatrudnialności projektowej.

2.Działania dodatkowe wobec członków rodzin uczestników projektu:

W ramach działań usługowych realizowane jest wsparcie członków rodzin (szczególnie dzieci i młodzież) poprzez wykorzystanie metody autodiagnozy. Zastosowanie wspomnianego narzędzia autodiagnozy  w środowisku rodzinnym, które pozwala dorosłym uczestnikom projektu skorzystać z pomocy specjalistów w określaniu cech osobowościowych młodszego pokolenia. Takie podejście zmierza do przekazania dorosłym uczestnikom projektu informacji o cechach osobowościowych ich dzieci (młodzież), a więc wcześniejsze ewentualnie ukierunkowanie wsparcia i pomocy oraz dalsze ukierunkowywanie edukacji. Wyniki autodiagnozy członków rodzin uczestników projektu, zwłaszcza dzieci i młodzieży – za zgodą dorosłych – zostaną udostępnione placówkom edukacyjnym (nauczycielom i wychowawcom) celem wykorzystywania ich w procesach edukacyjnych.

Całość działań obligatoryjnych oparta jest o formułę rozszerzonego partnerstwa trójsektorowego (pomoc społeczna –urząd pracy – pracodawcy), poprzez udział w działaniach przedstawicieli innych sektorów.

Blok działań fakultatywnych: 

1.Działania integracyjne środowiska instytucjonalnego:

Włączenie przedstawicieli środowiska instytucjonalnego Gminy Wierzbica wraz  z przedstawicielami regionalnych instytucji oraz regionalnych NGO w celu rozszerzenia dotychczasowego partnerstwa o nowe podmioty wspomagające działania na rzecz wykluczenia społecznego ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego - minimum 20 osób.

W tym celu zostało przeprowadzone „aktywne” badanie, którego celem jest zinwentaryzowanie i ocena dotychczasowych przedsięwzięć i aktywności partnerskich w obszarze reintegracji na terenie gminy Wierzbica, a także wyznaczenie pożądanych kierunków rozwoju partnerstwa dla wzmocnienia jego roli w osiągnięciu celów lokalnego programu aktywizacji społecznej i zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy lokalnych problemów społecznych.

Wyniki badania będą przedmiotem wspólnej dyskusji (warsztatowej) dla aktywnego włączenia lokalnych struktur instytucjonalnych do ośrodka doradczo – edukacyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenie, służącego animacji form pomocy dla lokalnych władz samorządowych. 

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour