Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

„Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2018” współfinansowane przez MRPiPS w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020Zapraszamy do udziału w projekcie, obejmującym działania skierowane do osób bezrobotnych i ich rodzin, w tym między innymi:

1. Działania specjalistycznego wsparcia dla podstawowej grupy:

Planuje się objęcie wsparciem specjalistycznym kategorie osób zagrożonych i wykluczonych społecznie z terenu Gminy Żmudź, tj. mieszkańców w liczbie 12 osób, bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia, a także korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Wobec osób – uczestników projektu zostanie zastosowany pakiet usług wg minimalnego standardu, składającego się z takich modułów jak: 

1) organizacyjny – wzmocnienie infrastruktury KIS przez specjalistyczne doposażenie zasobów lokalowych oraz zaangażowanie specjalistycznej kadry do zajęć z dobraną grupą osób - 12 a także przygotowanie specjalistycznej dokumentacji merytorycznej (plan zajęć, indywidualne diagnozy). To narzędzie będzie wykorzystywane na etapie reintegracji społecznej oraz reintegracji zawodowej, jako element pomocy dla uczestnika w podejmowaniu dalszych decyzji a także kadry KIS w planowaniu kolejnych zajęć. 

2) usługowy – w którym zastosowane zostanie (1) indywidualne wsparcie - poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, pedagogiczne, oraz doradztwo zawodowe (z wykorzystaniem autodiagnozy), (2) grupowe wsparcie (samopomocowa grupa wsparcia, warsztaty psychoedukacyjne, zajęcia integracyjne, warsztaty edukacji społecznej i zawodowej, kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe, udział w formach prozatrudnieniowych), (3) przygotowanie grupy „najbardziej aktywnej” do wybranych form zatrudnienia na rynku pracy.

3) efektów reintegracji - wdrożenie, uzgodnionych (popartych diagnozą i oceną doradcy zawodowego) form zatrudnienia dla najbardziej przygotowanej grupy osób, z zachowaniem  reguły wskaźnika zatrudnialności projektowej.

2. Wdrożenie dodatkowych usług społecznych dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla uczestników projektu, ich rodzin i osób z najbliższego środowiska. W tym celu zostanie uruchomiony punkt doradczo - informacyjny dla uczestników projektu, ich rodzin i osób z najbliższego środowiska, w którym dyżury będą pełnić specjaliści z zakresu terapii uzależnień, interwencji kryzysowej, przeciwdziałaniu przemocy, kuratorzy rodzinni, asystent rodziny, pedagogiki resocjalizacyjnej i pracy socjalnej udzielający porad w wybranym zakresie. W punkcie doradczo – informacyjnym będą również dostępne broszury informacyjne, w tym broszura – informator, specjalnie zredagowana przez specjalistów na potrzeby odbiorców usług punktu. 

3. Zorganizowanie warsztatów – spotkań dla uczestników projektu, ich rodzin i osób z najbliższego środowiska, mających na celu wymianę ich doświadczeń, zapobiegających izolacji i jednocześnie służących integracji i wzmocnieniu kompleksowego wsparcia dla osób i rodzin korzystających z usług zatrudnienia socjalnego. 

4. Wzmocnienie roli lokalnego partnerstwa instytucjonalnego i Gminnego Zespołu Synergii Lokalnej poprzez włączenie jego przedstawicieli w działania projektowe oraz zorganizowanie seminarium animacyjnego dla obecnych i potencjalnych sygnatariuszy służącego weryfikacji\ i aktualizacji dotychczasowych celów i form działalności. 

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour