Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej STELLA

Statut

 

Statut

Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej „Stella”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella”, zwane dalej „Stowarzyszenie” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, o celach niezarobkowych, powołanym dla osiągnięcia celów zawartych w niniejszym statucie.

 

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

 

§ 3

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Chełm

  

§ 5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

 

§ 6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 7

1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania na zasadach określonych w przepisach prawa.

2. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji, o których mowa w ust. 1, na zasadach określonych w przepisach prawa.

3. O przystąpieniu bądź wystąpieniu z organizacji, o których mowa w ust. 1, decyduje Zarząd.

 

§ 8

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

 

Rozdział II

 

Cele i formy działania

§ 9

 

Celami działania Stowarzyszenia są:

 

 1. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz upowszechnianie idei pomocy osobom pokrzywdzonym, ubogim, bezrobotnym, bezdomnym, niepełnosprawnym oraz wszystkim tym, którzy pragną odzyskać nadzieję i godnie żyć;
 2. działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 3. wszechstronne działania na rzecz organizacji społecznych i pozarządowych;
 4. wspieranie społecznej aktywności obywateli;
 5. wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych, prowadzenie działalności charytatywnej;
 6. wyrównywanie szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia;
 7. tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności poprzez wsparcie samozatrudnienia oraz spółdzielczości socjalnej;
 8. promocja ekonomii społecznej;
 9. popieranie wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 10. ochrona i promocja zdrowia;
 11. Organizowanie grupowych i indywidualnych form pomocy, terapii i edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 12. organizowanie i wspieranie rozwoju sportu, turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 13. promowanie i organizowanie wolontariatu;
 14. promowanie i wspieranie rozwoju edukacji;
 15. prowadzenie pracy socjalnej;
 16. wzajemna pomoc i integracja członków stowarzyszenia
 17. utworzenie, prowadzenie i wspieranie Klubu Integracji Społecznej

 

§ 10

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. opracowanie i wdrażanie programów pomocy w celu aktywizowania określonych grup społecznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 2. nawiązywanie współpracy z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów statutowych,
 3. działania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
 4. tworzenie i prowadzenie ośrodków o charakterze doradczym i konsultacyjnym,
 5. organizowanie akcji społecznych, imprez integracyjnych,
 6. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej,
 7. wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej,
 8. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych,
 9. organizowanie konferencji, kursów, szkoleń i konsultacji w celu podnoszenia kwalifikacji członków Stowarzyszenia oraz popularyzowanie nowych rozwiązań w dziedzinie pracy socjalnej,
 10. organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych, kulturalno-oświatowych, sportowych, okolicznościowych,
 11. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych wspomagających działanie Stowarzyszenia zgodnie z jego celami statutowymi,
 12. Realizowanie programów w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów Stowarzyszenia,
 13. Organizowanie grupowych i indywidualnych form pomocy, terapii i edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 14. Inne działania realizujące cele statutowe.

 

§ 11

 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 13

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 14

 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 15

 

1. Członek zwyczajny ma prawo:

 1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z czynnym i biernym prawem wyborczym,
 2. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 3. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia,

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
 3. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 4. dbania o mienie Stowarzyszenia.

§ 16

 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

 

§ 17

 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 18

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
 4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (quorum).

 

§ 21

W przypadku ustąpienia, skreślenia z listy członków lub śmierci członka wybieralnych władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy może być, każdorazowo uzupełniany uchwałą Zarządu, do 1/3 składu pochodzącego z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 

Walne Zebranie Członków

§ 22

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków może być:

 1. Zwyczajne,
 2. Nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (z wyjątkiem spraw określonych w § 34 ust. 1 i 2).

8. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia.

 

9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

 

§ 23

 

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 

 1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 9. nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 10. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 24

 

1. Zarząd składa się z od 3 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa, skarbnika.

2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

 

§ 25

 

Do zakresu działania Zarządu należy:

 

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 2. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
 5. zatrudniania pracowników w ramach umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
 10. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 11. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 12. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 13. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;
 14. reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 

§ 26

 

1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika.

2. Kierownik kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

Komisja Rewizyjna

 

§ 27

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karno-skarbowe

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
 4. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 30

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 31

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 31

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne
 3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
 4. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 5. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
 6. dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów
 7. praca członków stowarzyszenia

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określana jest przez Walne Zgromadzenie

3. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz pokrycie niezbędnych kosztów.

 

§ 32

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej „Stella”, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

 

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour