Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej STELLA

Regulamin KIS

 

Załącznik nr 1

Do uchwały Nr 1/2011 Zarządu SWAS „Stella”

z dnia 29 kwietnia 2011 roku

w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej

 

 

 

Regulamin Organizacyjny

Klubu Integracji Społecznej w Dubience

 

 

 

 

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

Regulamin organizacyjny Klubu Integracji Społecznej w Dubience określa zasady wewnętrznej organizacji i zakres działania.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Ustawie - należy przez to zrozumieć ustawę z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 43 z 2011 r. poz. 225).
 2. KIS, Klub - należy przez to zrozumieć Klub Integracji Społecznej.
 3. Koordynatorze należy przez to zrozumieć Koordynatora Klubu Integracji Społecznej w Dubience
 4. Zarząd - należy rozumieć Zarząd SWAS „Stella”
 5. Uczestniku - należy przez to zrozumieć osobę uczestniczącą w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej w ramach reintegracji społecznej i zawodowej.

 

§ 3

 1. Klub jest komórką organizacyjną Stowarzyszenia
 2. Siedzibą Klubu Integracji Społecznej jest Gminny Ośrodek Kultury w Dubience
 3. Terenem działania Klubu Integracji Społecznej jest powiat chełmski
 4. W celu realizacji swoich zadań Klub może zawiązywać lokalne koalicje, partnerstwa i porozumienia z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami administracji publicznej, w tym z poza terenu powiatu chełmskiego.

 

§ 4

 

 1. Klub Integracji Społecznej wykonuje zadania wynikające z ustawy.
 2. Do zadań Klubu należy w szczególności: :

a)      reintegracja zawodowa i społeczna uczestników,

b)      prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego i zawodowego,

c)      organizowanie działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym,

d)     prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej i integracja działań lokalnej społeczności,

e)      współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej uczestników Klubu,

f)       organizacja zatrudnienia tymczasowego dla Klubowiczów

 

 

Rozdział II

ZASADY WYKONYWANIA ZADAŃ

 

§ 5

 1. Pracą Klubu kieruje Koordynator.
 2. Koordynatora KIS powołuje uchwałą Zarząd, który prowadzi nadzór merytoryczny nad działalnością Klubu
 3. Koordynator kieruje KIS na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy Klubu.
 4. Koordynatora Klubu, w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczona przez Zarząd osoba, która przejmuje wówczas wszystkie zadania i kompetencje Koordynatora Klubu.

 

§ 6

Do obowiązków koordynatora KIS należy:

 1. Koordynowanie bieżącej działalności Klubu.
 2. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań merytorycznych oraz koordynowanie pracy uczestników Klubu.
 3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań przez specjalistów.
 4. Współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej.
 5. Przyjmowanie uczestników reintegracji zawodowej i społecznej do KIS po złożeniu pisemnej deklaracji o dobrowolnym uczestnictwie w zajęciach i przedstawieniu potwierdzenia skierowania do KIS, w związku z realizacja kontaktu socjalnego.
 6. Określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy.
 7. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Klubu.
 8. Ustalenie zasad gospodarki finansowej i materiałowej Klubu, w oparciu o obowiązujące przepisy.
 9. Dysponowanie środkami określonymi w budżecie Klubu oraz ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie.
 10. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 11. Należyte i terminowe załatwianie spraw.
 12. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie.
 13. Przedkładanie sprawozdania Zarządowi z działalności i efektów reintegracji społecznej i zawodowej.

 

§ 7

1.Do pracy z uczestnikami KIS będą angażowani odpowiedni specjaliści.

2.Do zadań poszczególnych specjalistów należy w szczególności:

 1. Diagnozowanie potrzeb i problemów uczestników Klubu.
 2. Realizowanie odpowiednich zajęć, prowadzenie dokumentacji pracy z uczestnikami, według zasad ustalonych w indywidualnych umowach.
 3. Współpraca z rodzinami uczestników Klubu.
 4. Współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji społecznej i zawodowej uczestników.

 

§ 8

Działalność Klubu może być uzupełniana przez pracę wolontariuszy.

 

 

Rozdział III

UCZESTNICY

 

§ 9

 1. Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Klub działa na zasadzie partnerstwa, co znaczy, że każdy członek Klubu jest tak samo ważny.
 3. Członkowie Klubu deklarują uczestnictwo w formie pisemnej deklaracji złożonej w momencie pierwszego zgłoszenia się.
 4. Uczestnikami Klubu mogą być w szczególności osoby:

a)      bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,

b)      uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

c)      uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

d)     chore psychicznie,

e)      długotrwale bezrobotne,

f)       zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem,

g)       uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,

h)      osoby niepełnosprawne,

które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

 

5. Uczestnik Klubu jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej, a w szczególności do :

a)      współpracy i współdziałania przy realizacji zadań programu,

b)      dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,

c)      przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego,

d)     poufności i ochrony danych osobowych uczestników.

6. Zaprzestanie udziału w zajęciach Klubu następuje w przypadku :

a)      stwierdzenia przez Koordynatora Klubu, że nastąpiło uporczywe naruszenie postanowień regulaminu,

b)      trwałego opuszczania przez uczestnika zajęć w Klubie.

 

§ 10

W ramach reintegracji zawodowej, mającej na celu odbudowanie i podtrzymywanie u uczestnika zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy, każdy uczestnik jest zobowiązany do realizacji programu obejmującego:

 1. Przygotowanie teoretyczne do zajęć praktycznych.
 2. Wykonywanie wyznaczonych zadań.
 3. Przestrzeganie przepisów BHP w czasie wykonywania zadań.
 4. Naukę współpracy w grupach roboczych przy wykonywaniu określonych zadań.

 

 

 

 

 

Rozdział IV

ORGANIZACJA

 

§ 11

 1. Godziny pracy Klubu są uzależnione od zaplanowanych do realizacji zadań i ustalane przez koordynatora oraz podawane do wiadomości uczestnikom.
 2. Klub może funkcjonować w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników.
 3. Klub może organizować zajęcia indywidualne, w grupach i zespołach .
 4. Liczba uczestników zajęć jest odpowiednia do ich rodzaju oraz występujących potrzeb.

 

 

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 12

 1. Wszystkich pracowników i uczestników obowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ i regulaminu.
 2. Pracownicy KIS potwierdzają swoim podpisem przyjęcie do wiadomości i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu, natomiast uczestnicy Klubu po zapoznaniu się podpisują oświadczenie o znajomości Regulaminu.
 3. Nieprzestrzeganie Regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych.

 

§ 12

Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour