Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej STELLA

Opis projektu

 

Utworzenie Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych działającego w ramach Modelu Krajowej Sieci Reintegracji

 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Krajowa Sieć Reintegracji - wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

 

Założenia projektu:

W ramach zadania publicznego zostanie zrealizowany projekt na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych społecznie, będących mieszkańcami gminy wiejskiej, którego celem będzie identyfikacja potrzeb oraz włączenie i wzmocnienie tych osób do ich uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym poprzez uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej świadczącym nowy profil usług zatrudnienia socjalnego zgodny z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych wypracowanym w projekcie pozakonkursowym „Krajowa Sieć Reintegracji - wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”, współfinansowanym w ramach PO WER, to jest poszerzony o dziedzinę edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej, sportu i rekreacji służący podnoszeniu umiejętności społecznych i kwalifikacji zawodowych.

Cele projektu:

 1. Utworzenie Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych

 2. objęcie osób uczestniczących w zajęciach KIS i ich rodzin zintegrowanymi lokalnymi działaniami pozwalającymi skorzystać z różnorodnego pakietu usług aktywizujących w ramach reintegracji społecznej dla uzyskania wzmocnienia ich indywidualnych kompetencji i umiejętności społecznych;

 3. umożliwienie osobom i członkom ich rodzin, będącym w trudnej sytuacji życiowej korzystania ze wspólnych dóbr, lokalnych usług społecznych oraz zasobów instytucjonalnych dostępnych w środowisku lokalnym;

 4. wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych osób uczestniczących w projekcie i tym samym zwiększeniu ich możliwości zatrudnienia na rynku pracy.

Uczestnicy projektu:

- mieszkańcy Gminy Wierzbica; osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w szczególności bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – planowane 12 osób, a także pośrednio członkowie ich rodzin.

Projekt będzie realizowany w nowo utworzonym Klubie Integracji Społecznej, w którym zajęcia reintegracji będą prowadzone zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych wypracowanym w projekcie pozakonkursowym „Krajowa Sieć Reintegracji - wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”, współfinansowanym w ramach PO WER.

Działania projektowe obejmują przedsięwzięcia, które będą realizowane we współpracy z lokalnymi instytucjami pomocy społecznej, rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, kultury sportu i rekreacji.

W ramach zatrudnienia socjalnego w KIS zostaną zrealizowane następujące usługi:

 1. REINTEGRACJA SPOŁECZNA :

  1. Przygotowanie Indywidualnego Planu Działań,

  2. Dostęp do poradnictwa z zakresu psychologii,

  3. Dostęp do poradnictwa prawnego,

  4. Dostęp do poradnictwa socjalnego, pedagogicznego.

  5. Akademia zdrowia, sportu, rekreacji (warsztaty edukacji społecznej)

  6. Akademia „ja w społeczeństwie” (warsztaty psychoedukacyjne i psychospołeczne )

  7. Samopomocowa grupa wsparcia,

  8. Zajęcia integracyjne promujące alternatywne formy spędzania czasu wolnego.

  9. Zajęcia edukacyjne – ogólnorozwojowe (ABC komputera, ABC budżetu domowego, Przedsiębiorczość)

 2. REINTEGRACJA ZAWODOWA

  1. Kurs podnoszący umiejętności i kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun środowiskowy

  2. Kurs pomoc kuchenna,

  3. Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

 

Projekt jest realizowany w okresie od maja 2019 r do grudnia 2019 r

 

 

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour