Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Pojęcia KSR

Utworzenie Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych działającego w ramach Modelu Krajowej Sieci Reintegracji

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Krajowa Sieć Reintegracji - wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

 

  • Reintegracja społeczna – działalność mająca odbudowywać oraz umacniać u osób objętych takimi działaniami, umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, życia i pobytu.

(Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (z póź. zmianami, tekst ujednolicony z 21 kwietnia 2011 r.)

  • Reintegracja zawodowa - działalność nastawiona na odbudowę i podtrzymanie u osoby podlegającej tym działaniom społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

(Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (z póź. zmianami, tekst ujednolicony z 21 kwietnia 2011 r.)

 

Usługi reintegracji – dla kogo?

Potencjał reintegracyjny, pojęcie odnoszące się do zdolności/możności osoby wykluczonej do włączenia się i uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym, wyznacza zakres i charakter usług reintegracyjnych. Potencjał ten rozwijają:

  • usługi służące przełamywaniu/pokonywaniu przez daną osobę/daną kategorie osób wykluczonych barier/blokad/utrudnień/ograniczeń stojących na drodze ich reintegracji;

  • usługi służące budowaniu /wzmacnianiu podmiotowości osób wykluczonych, budzeniu i rozwijaniu ich gotowości do kierowania własnym życiem, w tym aktywnego zaangażowania w proces reintegracji.

co to jest potencjał reintegracyjny osoby?

  • Każda osoba, nawet ta doświadczająca wielokrotnego wykluczenia posiada wewnętrzne i/lub zewnętrzne zasoby, które mogą być elementem (fundamentem) procesu reintegracji społeczno - zawodowej na drodze do usamodzielnienia.

 

 

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour